Værd at vide

Vi har her samlet informationer der kan gøre tilgangen til dit kursus lettere.

Afmelding/Gebyrer

Afbud kursister
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, skal vi modtage et afbud senest en uge før kursusstart, og helst via mail til kurser@sosu-syd.dk

Afmeldingsgebyr:

Såfremt en virksomhed afmelder et planlagt kursusforløb senere end 1 uge før første undervisningsdag, afkræves virksomheden et afmeldingsgebyr på 5.000 kroner.

Tomkøbspladser:

Hvis en virksomhed ønsker at gennemføre et uddannelsesforløb med færre deltagere end foreskrevet i en samarbejdsaftale, kan denne betale en tillægspris for de pladser, der mangler jf. samarbejdsaftalen.
Udgangspunktet for beregning af tillægspris er minimumsantal deltagere for økonomisk rentabelt gennemførelse af et kursusforløb.

Udeblivelse/framelding:
Såfremt en kursist udebliver fra et kursus opkræver SOSU Syd et gebyr på 2.500 kroner ved kursuslængde til og med 37 timer og 3.500 kroner ved kursuslængde på over 37 timer.
Såfremt udeblivelsen skyldes sygdom eller anden lovlig årsag, skal der ikke betales afgift. Kursistens arbejdsgiver skal melde årsagen til frameldingen skriftligt til kursussekretæren.
Ved framelding senere en 1 uge før første undervisningsdag opkræves virksomheden et gebyr på 1.500 kroner ved kursuslængde til og med 37 timer og 2.500 kroner ved kursuslængde på over 37 timer.
Betaling for udeblivelse og framelding bortfalder såfremt virksomheden dokumentere dette som lovligt forfald.
Erstattes en udeblevet eller frameldt deltager med en anden deltager bortfalder gebyrerne.
Såfremt virksomheden efter aftale betaler tomkøbspladser bortfalder gebyrerne også.

AMU-bevis

Når du deltager på et AMU kursus på SOSU Syd kan du efter endt kursus få udstedt et bevis. Til hvert kursus tages der afsæt i kursets handlingsorienterede AMU mål. Det er kursets undervisere der afgør om du har nået målene for kurset. Alle vurderinger tager afsæt i tre vejledende kriterier:

Du skal have gennemgået en synlig udvikling eller vise viden og kompetencer jf. målene for kurset
Du skal have medvirket aktivt i undervisningen.
Du skal være tilstede i sådan et omfang, at det kan vurderes om du opfylder uddannelsens mål.

Underviseren vurderer løbende i undervisningstiden, om du som kursist har opnået de handlingsorienterede mål, eventuelt i samarbejde med øvrige undervisere.

Hvis de handlingsorienterede mål er opfyldt, vil der blive udstedt et AMU kursusbevis til dig.

Hvis det ser ud til, at de handlingsorienterede mål ikke bliver opfyldt, men du har som kursist været til stede, vil du blive orienteret af underviseren, således der er mulighed for at arbejde målrettet på at få målene opfyldt. Det vurderes herefter om der kan udstedes et bevis.

Hvis de handlingsorienterede mål vurderes ikke at blive opfyldt, og du har været fraværende, vil du blive orienteret af underviser, således der er mulighed for at arbejde målrettet på at få målene opfyldt. Det vurderes herefter om der kan udstedes et bevis.
Har du som kursist et fravær over 75 % af kursuslængden, så er vurderingsgrundlaget for spinkelt, og der udleveres derfor intet bevis for deltagelse på AMU kursus jf. kriteriet om tilstedeværelse.

Klagevejen
Som kursist har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal indgives skriftligt til SOSU Syd, dvs. til kursusleder for kursusafdelingen Tina H. Skafte, ths@sosu-syd.dk, senest 4 uger efter af afgørelsen er meddelt dig.

Kursuslederen undersøger klagen og giver en skriftligt tilbagemelding til dig senest 8 dage efter din henvendelse.

Hvis uddannelsesstedet ikke tager klagen til følge og du som kursist fastholder klagen, videresender kursusleder klagen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ledsaget af en udtalelse fra SOSU Syd. Du vil blive underrettet om at klagen er videresendt.

Fjernundervisning

FORNY DIN VIDEN NÅR DU HAR TID

Med fjernundervisning kan du tilpasse din efteruddannelse i forhold til din hverdag. Du kan studere om dagen, om aftenen eller i weekenden. Det er helt op til dig!

FORMEN MED FJERNUNDERVISNING GIVER DIG EN RÆKKE FORDELE:
    - Fleksibelt uddannelsesforløb
    - Undervisningen kan foregå i dit tempo 
    - Undervisningen kan foregå på tidspunkter, der passer dig
    - Du kan følge undervisningen overalt – både hjemme, på arbejdspladsen eller i udlandet
    - Du sparer transporttid
    - Du øger både dine fagligt og digitale kompetencer på en og samme tid

FJERNUNDERVISNING
Fjernundervisning betyder kort og godt at undervisningen foregår via internettet. Du finder det faglige materiale, du skal arbejde med på uddannelsen online, du afleverer eventuelle opgaver online, og du får feedback fra din underviser online/via mail/telefon/ved fysiske møder.
Metoderne i fjernundervisning kan bl.a. være; læseopgaver, opgaver der skal løses, film mm.
Det giver dig fleksibilitet til at arbejde med materialet når og hvor det passer ind i din hverdag.
Dog er tidspunktet for tilgængeligheden til din underviser fastsat.
Flere af vores AMU-uddannelser er planlagte med er en blanding af traditionel holdundervisning og fjernundervisning.

DET SKAL DU BRUGE FOR AT KOMME I GANG
Alt hvad du skal bruge for at komme i gang er en computer med internetadgang.
Der er mulighed for at låne en computer på skolen til din efteruddannelse.
Selve undervisningen foregår online via vores digitale læringsplatform, hvor du finder det digitale undervisningsmateriale, du skal arbejde med. 
Og du står ikke alene - der er altid hjælp at hente til arbejdet med computeren (IT-support).

 

Garantikurser

Kriterier og begrundelser for udbud af uddannelser som garantikurser.
Betegnelsen ”garantikursus” betyder, at disse uddannelser på landsplan bliver gennemført mindst én gang hvert år, og uddannelsen bliver gennemført, hvis der er min. 5 tilmeldte deltagere.

Uddannelserne, der udbydes som garantikurser opfylder følgende kriterier:

- Uddannelser, der retter sig mod små målgrupper eller målgrupper, der varetager specialiserede jobfunktioner på arbejdsmarkedet.
- Målgrupper som efter skolens vurdering varetager væsentlige funktioner på arbejdsmarkedet, og som har et væsentligt og begrundet behov for kompetenceudvikling.

Det kan desuden være uddannelser, der kun gennemføres med 2 til 3 års mellemrum.

Udbud af garantikurser koordineres med øvrige udbudsgodkendte skoler på landsplan for således at sikre størst mulig søgning til det enkelte kursus.

Indkaldelse og tilrettelæggelse

Omkring 1-3 uger før kursusstart modtager alle kursusdeltagere kursusindkaldelse, parkeringsoversigt og praktiske oplysninger om kurset.
Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 8:00 til kl. 15:24.
Som regel afholdes kurser her på SOSU-Syd i Aabenraa, hvor der kan købes forplejning i kantinen, og der kan betales kontant, med Visa/Dankort eller Mobile Pay.
Kursister er meget velkomne til at besøge vores bibliotek.

Ønsker en virksomhed at et kursus tilrettelægges eller afholdes på en bestemt måde, så kan vi ofte efterkomme virksomhedens ønsker. Vi kan indsætte det dobbelte antal undervisere, vi kan afholde kurset hos virksomheden, eller vi kan afholde kurset i weekender eller om aftenen.

Kontakt os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00 for at høre nærmere.

Om kurserne

Vi tilbyder et bredt udvalg af kurser og temadage inden for områderne sundhed, omsorg og pædagogik. De fleste er AMU-kurser, og resten er vores helt egne kurser og temadage - find dem alle her. Vi er også godkendt til en lang række kurser, som vi ikke tilbyder lige nu - se dem alle her. Hvis du gerne vil tilbydes et kursus, som vi er godkendt til, men som vi ikke tilbyder lige nu, så er du velkommen til at kontakte os på 73 33 43 00 eller kurser@sosusyd.dk.

AMU-kurser
www.amukurs.dk
AMU-kurser er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder samt ledige og selvstændige erhvervsdrivende. Du skal have fast bopæl eller arbejde i Danmark, før du kan deltage i et AMU-kursus. Kurserne er korte fleksible forløb, som kan tilpasses et arbejdsforløb, og alle kurserne er kvalificerende, og mange af dem er helt gratis for deltagerne. Der kan søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud til AMU-kurser - læs mere her.

PRØVER PÅ AMU-kurser

Fra 2020 bliver der løbende indført obligatoriske prøver på AMU kurser. Det betyder for dig, at det kursus du har tilmeldt dig i 2020 kan nå at blive prøvebelagt, inden det gennemføres.

Pris

Faglærte og ufaglærte inden for sundhed, omsorg og pædagogik kan deltage gratis i vores AMU-kurser, med mindre der er anført en vejledende pris. Find de enkelte kurser med beskrivelse og pris her. For at deltage i et AMU-kursus skal du på kursustidspunktet have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser - find dit uddannelsesniveau på www.ug.dk.

VEU-godtgørelse og befordringstilskud
Kursister på et AMU-kursus, kan få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Begge dele gives til ansatte eller selvstændige erhvervsdrivende. Hvis en ansat modtager fuld løn under kurset, skal virksomheden ansøge på vegne af den ansatte, og det er ligeledes virksomheden, der får godtgørelsen og tilskuddet udbetalt. Fristen for at søge er fire uger efter sidste kursusdag. Virksomheder kan udelukkende søge elektronisk via www.efteruddannelse.dk. Når du foretager en tilmelding på vegne af en virksomhed, får du automatisk mulighed for at udfylde et elektronisk ansøgningsskema. Bemærk at du skal bruge NemID eller digital signatur for at sende ansøgningen - bestil begge dele her. Hvis en ansat ikke modtager fuld løn under kurset, kan vedkommende kontakte os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for at arbejde, når en medarbejder deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud dækker en del af transportudgifterne til og fra uddannelsen, men aldrig alle transportudgifterne. Hvis en kursist har en daglig transport på mere end 120 km tur/retur fra sin bopæl til kursusstedet, kan kursisten få indkvartering og forplejning betalt. Hvis undervisningen indstilles på grund af snevejr, orkan eller andet voldsomt vejr o.lign., modtages der VEU-godtgørelse for den første dag, undervisningen er indstillet. Læs mere her.

Nye regler for VEU Godtgørelse 2019

De nye regler gælder for uddannelser, der starter efter 1. januar 2019. Det betyder, at hvis en kursist er startet på en uddannelse i 2018, som strækker sig ind i 2019, følger uddannelsen de gamle regler, og kursisten eller arbejdsgiveren skal færdiggøre sin VEU-ansøgning inden 4-ugers fristen, som man har gjort hidtil. Det er også uddannelsesstedet eller a-kassen, der udbetaler godtgørelse for kurser, der er startet før 1. januar 2019.

Hvis en medarbejder i 2018 er blevet tilmeldt et kursus/en uddannelse, der starter i 2019, skal man være opmærksom. Dette kursus vil nemlig følge de nye regler, og derfor skal ansøgeren søge om VEU-godtgørelse i den nye ansøgningsproces på efteruddannelse.dk – også selvom man måske er gået i gang med at udfylde VEU-ansøgningen.

Det betyder helt konkret:

  • At den påbegyndte VEU-ansøgning er blevet annulleret af systemet, da VEU-ansøgningen ikke længere skal bruges. Det fremgår af den annullerede ansøgning, hvorfor den er annulleret (administration flyttet til AUB)
  • At kursist/arbejdsgiver i stedet skal udfylde ansøgningsgrundlag på tilmeldingen, dvs. udfylde de nye spørgsmål, der er introduceret med den version af efteruddannelse.dk, som idriftsættes 2. januar 2019

Tilmelding

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) er for ufaglærte og faglærte, der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.
Som udgangspunkt er der fri adgang til uddannelserne inden for rammerne for AMU-aktiviteter og tilskud, som Ministeriet for Børn og Undervisning fastlægger. For at tilmelde dig AMU-kurser skal du have bopæl i Danmark eller være beskæftiget i Danmark. Er du ikke registreret i CPR med dansk bopæl, skal du udfylde erklæring om reel og faktisk beskæftigelse.

For personer med en uddannelsesbaggrund som ufaglært eller faglært er der ingen deltagerbetaling for AMU på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
For personer med en uddannelsesbaggrund over faglært niveau er deltagerbetalingen højere, da staten ikke betaler tilskud til kurset. Prisen for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse for personer med videregående uddannelse kan findes på efteruddannelse.dk.
Kontakt kurser@sosu-syd.dk for  mere information om de økonomiske vilkår under en arbejdsmarkedsuddannelse.

Du finder en oversigt over alle vores kurser med mulighed for tilmelding her. Når du tilmelder dig SOSU-Syds egne kurser og temadage, bliver du bedt om at kontakte kurser@sosu-syd.dk. Når du tilmelder dig AMU-kurser, bliver du ledt videre til www.efteruddannelse.dk. Vær opmærksom på særlige tilmeldingsbetingelser for ledige og virksomheder. Lønmodtagere, der modtager fuld løn under kurset, tilmelder sig ikke selv kurset, tilmeldingen foretages af virksomheden. Lønmodtagere, der ikke modtager fuld løn under kurset, bedes kontakte os på kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.

For ledige
Du kan deltage i et kursus, hvis din deltagelse er indabrejdet i din jobplan, eller hvis du benytter din ret til seks ugers selvvagt uddannelse i første ledighedsperiode. Hvis du er medlem af en A-kasse, skal du kontakte din A-kasse, før du tilmelder dig et kursus, og hvis du ikke er medlem af en A-kasse, skal du kontakte dit jobcenter. Hvis du modtager kontanthjælp, skal du aftale aktivering med din kommune. Ledige dagpengemodtagere kan vælge at tilmelde sig 6 ugers selvvalgt uddannelse via www.jobnet.dk, såfremt kurset ikke udbydes på alment eller videregående niveau - se uddannelsesniveauer på www.ug.dk. Din kursusdeltagelse skal stadigvæk først godkendes hos A-kassen.

Klik her hvis du er dagpengemodtager. Her kan du finde inspiration til  efter- og videreuddannelse. 


 

For virksomheder
Efter lovkrav fra Undervisningsministeriet skal virksomheder tilmelde sine ansatte elektronisk til AMU-kurser via www.efteruddannelse.dk. Du skal have en digital signatur eller et NemID for at logge ind på siden. Begge dele kan bestilles her. Oplever du tekniske problemer med tilmeldingen, kan du ringe til 35 87 88 00. Vi kan også foretage tilmeldingen for dig imod et gebyr på 65,00 kr. per kursist per kursus.

Vi skal have modtaget betalingen før kursusstart. Tilmeldingsfristen er normalt 3 uger før kurset starter, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Hvis tilmeldingsfristen er overskredet, eller hvis der ikke er flere pladser på kurset, er du velkommen til at kontakte kurser@sosu-syd.dk eller 73 33 43 00.

Du kan forhåndsreservere det antal pladser, du har brug for. Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, vil tilmeldingen blive registreret som en reservation, og ikke som en endelig tilmelding. Reservationen vil være til rådighed i 14 dage, og den annulleres, såfremt pladsen efter de 14 dage ikke er navngivet med et korrekt cpr.-nr. Bemærk at alle AMU-kurser er åbne, og vi kan derfor henvise enkelte kursister til et kursus, der ellers er aftalt med en virksomhed og bestilt til en gruppe medarbejdere.

Webdesign byro aabenraa